TOPLU YEMEK H?ZMETLER?M?Z

Firmam?z; ?zmir' de Ta??ma Yemek, Yerinde Üretim ve Catering hizmetlerinin hepsinde TS EN ISO 22000:2005 belgesinin gereklerine uygun olarak hizmet vermektedir. Firmam?z?n tamam?n? kapsayan bu belgeler ile; "Yemek Üretimi, Ta??nmas? ve Servisi" alanlar?nda tam yetkilidir. Bu belgeler ayn? zamanda uluslar aras? geçerlili?e sahiptir.

• YER?NDE H?ZMET
Tüm haz?rl?klar ve yemek pi?irme firman?z?n mutfa??nda; proje müdürü liderli?inde ÖVÜNÇ YEMEK personeli taraf?ndan gerçekle?tirilir.

Proje müdürlerimiz; yerinde toplu yemek hizmet projesi uygulamas?n? üstlenebilecek, özel e?itimli, mü?terilerden gelecek ?ikayet ve isteklere an?nda cevap verebilecek, ekibini yönlendirip motive edebilecek niteliklere sahip deneyimli g?da mühendislerinden olu?maktad?r.

Personelin devaml?l???ndan e?itimine, hijyeninden sa?l?k kontrollerine, mutfa??n dezenfeksiyonundan ha?ere kontrolüne kadar A'dan Z'ye her?eyden sorumludur. Övünç Yemek a?ç?lar taraf?ndan haz?rlanan ayl?k tabldot menüleri firmam?z?n mutfa??nda servise haz?rlan?r.
• TA?IMA YEMEK ( TABLDOT )

Ta??ma yemek hizmeti, ÖVÜNÇ YEME??N Bornova' daki toplu yemek üretim mutfa??nda verilmektedir.

ÖVÜNÇ YEMEK lezzetinin temelini, i?inin ehli a?ç?lar ve yemek üretiminde kullan?lan "A" kalite malzemelerin kontrol edilerek al?nmas? olu?turur.

Tabldot Menüsü; g?da mühendisleri taraf?ndan kalorileri ve besin de?erleri dikkate al?narak haz?rlan?r.

Hammadde giri?inden yemek pi?irilmesine kadar tabldot üretiminin tüm süreci sorumlu g?da mühendisleri taraf?ndan kontrol edilir.

Toplu Yemek Üretimin mü?teri ihtiyaçlar?n? tam olarak kar??layacak ?ekilde olmas? bizim için vazgeçilmezdir.

• CATERING

ÖVÜNÇ YEMEK olarak; ziyafet, aç?l??lar, ?irket yemekleri, konferanslar, davet, dü?ün ve kokteyl gibi; hijyen, görsel sunum ve zarafetin öne ç?kt??? organizasyonlarda siz de?erli mü?terilerimizin istek ve arzular?n? profesyonel ve güleryüzlü ekibimizle kusursuz bir ?ekilde yerine getirmekteyiz.

Bütün ikramlar en leziz ?ekilde haz?rlanarak, konusunda uzman personelimiz taraf?ndan servis yap?lmakta ve tüm istekleriniz en mükemmel ?ekilde organize edilmektedir.